آمار واردات تجهیزات پزشکی از آلمان

آمار واردات تجهیزات پزشکی از آلمان

 

آلمان یکی از کشورهای مهمی است که ایران از آن واردات تجهیزات پزشکی خود را انجام می دهد . در این مطلب به بررسی آمار واردات تجهیزات پزشکی از آلمان در سال 1399 می پردازیم .

 

حجم واردات و ارزش دلاری واردات تجهیزات پزشکی از آلمان

 

در سال 1399 ، با سر کد تعرفه 9018 حدود 179000 کیلوگرم به ارزش دلاری 49580539 $ صورت پذیرفته است.

 

واردات تجهیزات پزشکی از آلمان از چه گمرکاتی صورت پذیرفته است ؟

 

از 5 گمرک : تهران ، غرب تهران ، فرودگاه امام خمینی ، مشهد و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ، ترخیص تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته است ( در سال 1399 )

 

سهم هر گمرک از واردات تجهیزات پزشکی از آلمان چه میزان بوده است ؟

 

ردیف سال نام گمرک وزن ( به کیلوگرم ) ارزش – ریال ارزش – دلار
1 1399 فرودگاه امام خمینی (ره) 52380 0 35,119,872
2 1399 تهران 58411 0 6,508,859
3 1399 غرب تهران 6839 0 590,796
4 1399 مشهد 10004 0 5,511,831
5 1399 منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 51045 0 1,849,181

حال در ادامه به بررسی واردات هر تعرفه با پیش شماره 9018 می پردازیم .

 

واردات دستگاه الکتروکاردیوگراف ( کد تعرفه 90181110 )

 

 

ماه سال نام گمرک کشور کد تعرفه توضیحات تعرفه وزن – کیلوگرم ارزش – ریالی ارزش – دلاری
12 1399 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181110 دستگاه الکتروکاردیوگراف 10 614,143,914 14,622
4 1399 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181110 دستگاه الکتروکاردیوگراف 6 534,270,040 12,721

 

واردات دستگاه آشکار ساز ضربان قلب جنین ( کد تعرفه 90181210 )

 

ماه سال نام گمرک کشور کد تعرفه توضیحات تعرفه وزن – کیلوگرم ارزش – ریالی ارزش – دلاری
9 1399 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181210 دستگاه آشکارساز ضربان قلب جنین 684 5,060,094,200 120,478

 

واردات دستگاه سینتی گرافی ( کد تعرفه 90181410 )

 

ماه سال نام گمرک کشور کد تعرفه توضیحات تعرفه وزن – کیلوگرم ارزش – ریالی ارزش – دلاری
12 1399 تهران آلمان 90181410 دستگاه سینتی گرافی 2,456 7,550,539,900 179,775
9 1399 تهران آلمان 90181410 دستگاه سینتی گرافی 1,900 5,349,997,500 127,381
8 1399 تهران آلمان 90181410 دستگاه سینتی گرافی 1,975 4,311,495,000 102,655

 

واردات دستگاه پالس اکسی متر جهت سنجش اکسیژن و تعداد ضربان قلب ( کد تعرفه 90181920 )

 

ماه سال نام گمرک کشور کد تعرفه توضیحات تعرفه وزن – کیلوگرم ارزش – ریالی ارزش – دلاری
9 1399 منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی آلمان 90181920 دستگاه پالس ا کسی مترجهت سنجش% ا کسیژن و تعدا د ضربان قلب 2,299 9,365,621,274 222,991
7 1399 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181920 دستگاه پالس ا کسی مترجهت سنجش% ا کسیژن و تعدا د ضربان قلب 24 263,389,500 6,271

واردات دستگاه الکتروفیزیولوژی ( کد تعرفه 90181950 )

 

ماه سال نام گمرک کشور کد تعرفه توضیحات تعرفه وزن – کیلوگرم ارزش – ریالی ارزش – دلاری
12 1399 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181950 دستگاه الکتروفیزیولوژی 160 2,024,466,675 48,202

مطالب مرتبط

فهرست