1. تعرفه گمرکی حیوانات زنده

تعرفه گمرکی حیوانات زنده

قسمت اول – فصل یک

 

1 – این فصل شامل تمام حیوانات زنده است ، به استثنای :

  • الف : ماهی ها و قشرداران ، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات ، شماره های 0301 ، 0306 ، 0307 یا 0308 ؛
  • ب : کشت های موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره 3002 ؛
  • ج : حیوانات شماره 9508.

2 – مندرجات ذیل یادداشت فصل 1

  1. ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
  2. ورود و صدور هر نوع دام زنده منوط به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 می باشد .
  3. ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا بوده و منحصرا از گمرکخانه هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد امکان پذیر خواهد بود .
  4. ورود حیوانات زنده مشمول ردیف های 01031000 الی 01039200 ممنوع می باشد . (*)
  5. ورود سگ و گربه ممنوع است مگر برای تحقیقات پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی و همچنین سگ های تربیت شده پلیس ، سگ های راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، پس از کسب نظر سازمان دولتی ذی ربط مجاز خواهد بود.
  6. ورود و صدور موجودات زنده تغیرر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می باشد .

ردیف کد تعرفه عنوان تعرفه ورودی واحد
1 01 فصل اول: حیوانات زنده
2 0101 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده
3 – اسب ها
4 01012100 — حیوانات مولد نژاد خالص 5 U
5 010129 — سایر
6 01012910 — اسب برای مسابقه 26 U
7 01012990 — سایر 40 U
8 01013000 – الاغ 5 U
9 01019000 – سایر 32 U
10 0102 حیوانات زنده از نوع گاو.
11 – گاو
12 010221 – – مولد نژاد خالص؛
13 01022110 — گاو شیری 5 U
14 01022120 — گاو گوشتی 5 U
15 01022130 — گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) 5 U
16 01022140 — گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره) 5 U
17 01022190 — سایر 5 U
18 01022900 — سایر
19 – بوفالو؛
20 01023100 — مولد نژاد خالص 5 U
21 01023900 — سایر 5 U
22 01029000 – سایر
23 0103 حیوانات زنده از نوع خوک
24 01031000 – مولد نژاد خالص 5 U
25 – سایر؛
26 01039100 — به وزن کمتر از 50 کیلوگرم 5 U
27 01039200 — به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر 5 U
28 0104 حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز
29 010410 ـ از نوع گوسفند :
30 01041010 ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص 5 U
31 01041090 ـ ـ ـ سایر 5 U
32 010420 ـ از نوع بز:
33 01042010 ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص 5 U
34 01042090 ـ ـ ـ سایر 5 U
35 0105 ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.
36 ـ به وزن 185 گرم و کمتر:
37 010511 ـ ـ مرغ و خروس:
38 01051110 ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه 5 U
39 01051120 ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه 5 U
40 01051130 ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه 5 U
41 01051140 ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار 5 U
42 01051150 ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی 5 U
43 01051160 ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار 5 U
44 01051190 ـ ـ ـ سایر 20 U
45 010512 ـ ـ بوقلمون:
46 01051210 ـ ـ ـ مولد نژاد خالص 5 U
47 01051220 ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون 20 U
48 01051290 ـ ـ ـ سایر 10 U
49 010513 ـ ـ مرغابی‌ها
50 01051310 — جوجه یک روزه مرغابی و اردک مولد 5 U
51 01051390 — سایر 32 U
52 010514 ـ ـ غازها
53 01051410 — جوجه یک روزه غاز مولد 15 U
54 01051490 — سایر 15 U
55 010515 ـ ـ مرغ شاخدار
56 – سایر؛
57 010594 ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):
58 01059410 ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری 55 U
59 01059420 ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 55 U
60 01059490 ـ ـ ـ سایر 55 U
61 01059900 ـ ـ سایر 55 U
62 0106 سایر حیوانات زنده.
63 ـ پستانداران:
64 010611 ـ ـ میمون‌ها (Primates):
65 01061110 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 5 U
66 01061190 ـ ـ ـ سایر 20 U
67 010612 — نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio):
68 01061210 — برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) 5 U
69 01061290 ـ ـ ـ سایر 20 U
70 010613 ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر:
71 01061310 — مولد نژاد خالص 5 U
72 01061390 — سایر 5 U
73 01061400 ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی 20 U
74 010619 ـ ـ سایر:
75 01061910 ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی 55 U
76 01061920 ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما 5 U
77 01061930 ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی 5 U
78 01061990 ـ ـ ـ سایر 20 U
79 010620 ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی):
80 01062010 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 5 U
81 01062090 ـ ـ ـ سایر 20 U
82 ـ پرندگان:
83 010631 ـ ـ پرندگان شکاری:
84 01063110 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 5 U
85 01063190 ـ ـ ـ سایر 20 U
86 010632 ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
87 01063210 ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 5 U
88 01063290 ـ ـ ـ سایر 20 U
89 010633 — شترمرغ‌ها
90 01063310 ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 5 U
91 01063320 ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 20 U
92 01063330 ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ 5 U
93 01063390 ـ ـ ـ سایر 20 U
94 010639 ـ ـ سایر:
95 01063910 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم سازی) 5 U
96 01063920 ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 5 U
97 01063990 ـ ـ ـ سایر 5 U
98 ـ حشرات:
99 010641 ـ ـ زنبورها:
100 01064110 ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل 32 U
101 01064120 ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل 10 U
102 01064130 ـ ـ ـ سایر 20 U
103 01064900 ـ ـ سایر 20 U
104 010690 ـ سایر:
105 01069010 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرم سازی) 5 U
106 01069020 ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 5 U
107 01069090 ـ ـ ـ سایر 5 U

مطالب مرتبط

فهرست