تعرفه های گمرکیقسمت اول تعرفه های گمرکی ( حیوانات زنده - محصولات حیوانی )

4. تعرفه گمرکی شیر محصولات لبنی تخم پرندگان عسل محصولات خوراکی

قسمت اول - فصل چهارم

تعرفه گمرکی شیر محصولات لبنی تخم پرندگان عسل محصولات خوراکی

قسمت اول – فصل چهارم

 

یادداشت.

1 – شیر چربی نگرفته و شیری که چربی آن جزئا یا کلا گرفته شده باشد به عنوان شیر تلقی می‌شود.

2 – به مفهوم شماره 05 04:

الف – واژه «کره»به کره طبیعی، کره آب پنیر (کره لاکتوسر «whey») یا کره «دوباره ترکیبی» (تازه، نمک‌زده یا ترشیده (Rancid)، همچنین کره در ظروف کاملا مسدود) اطلاق می‌شود که منحصرا از شیر مشتق گردیده و میزان مواد چرب شیر آن از لحاظ وزن بیش از 80 درصد ولی از 95 درصد بیشتر نباشد و حداکثر میزان مواد غیرچرب جامد شیر از لحاظ وزن 2 درصد و حداکثر میزان آب از لحاظ وزن 16 درصد باشد. کره حاوی مواد امولسیون کننده اضافه شده نبوده ولی ممکن است دارای کلرورسدیم، رنگ‌های خوراکی، املاح خنثی‌سازی و کشت‌های باکتری‌های لاکتیک غیر مضر باشد.

ب – اصطلاح ( خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان «Dairy spreads») به امولسیون‌های از نوع آب در روغن اطلاق می‌شود که منحصرا دارای ماده چرب شیر به عنوان تنها ماده چرب در محصول باشد، مقدار چربی شیر آن از لحاظ وزن برابر یا بیشتر از 39 درصد بوده لیکن کمتر از 80 درصد وزنی باشد.

3 – محصولاتی که از تغلیظ آب پنیر (لاکتوسوم Lactoserum) و با افزودن شیرهای مواد چرب شیر به دست می‌آیند به عنوان پنیر در شماره 06 04 طبقه‌بندی می‌شوند مشروط بر اینکه دارای سه مشخصه زیر باشند:

الف – میزان مواد چرب شیر، از لحاظ وزن نسبت به ماده خشک آن 5 درصد یا بیشتر باشد؛

ب – میزان ماده خشک آن از لحاظ وزن حداقل 70 درصد و حداکثر 85 درصد باشد؛ و

ج – به شکلی درآمده یا مناسب برای شکل‌گیری باشد.

4 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – محصولات حاصل از آب پنیر (لاکتوسرم) دارای بیش از 95 درصد وزنی لاکتوز، بیان گردیده به صورت لاکتوز بی‌آب و محاسبه شده بر حسب ماده خشک (شماره 02 17):

ب – محصولات به دست آمده از شیر از طریق جایگزینی یک یا چند ماده متشکله طبیعی آن (برای مثال، چربی‌های بوتیریک) توسط ماده دیگری ( برای مثال، چربی‌های اولئیک) (ردیف 1901 یا 2106) ؛ یا

ج – آلبومین‌ها (همچنین غلیظ شده‌های «کنسانتره‌های»دو یا چند پروتئین آب پنیر، حاوی بیش از 80 درصد وزنی پروتئین‌های آب پنیر، محاسبه شده بر حسب ماده خشک) (شماره 02 35) یا گلوبولین‌ها (شماره 04 35).

 

ردیف کد تعرفه عنوان تعرفه ورودی واحد
1 04 فصل چهارم: محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
2 0401 شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر.
3 04011000 ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. 32 KG
4 04012000 ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 32 KG
5 04014000 ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد. 15 KG
6 040150 ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:
7 04015010 ـ ـ ـ خامه شیر 15 KG
8 04015090 ـ ـ ـ شیر 15 KG
9 0402 شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده.
10 040210 ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:
11 04021010 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر 10 KG
12 04021030 ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی 40 KG
13 04021090 ـ ـ ـ سایر 10 KG
14 ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد:
15 040221 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:
16 04022110 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر 5 KG
17 04022120 ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی 5 KG
18 04022130 ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی 40 KG
19 04022190 ـ ـ ـ سایر 15 KG
20 04022900 ـ ـ سایر: 40 KG
21 ـ سایر:
22 040291 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:
23 04029110 ـ ـ ـ خامه شیر 40 KG
24 04029190 ـ ـ ـ شیر 40 KG
25 04029900 ـ ـ‌ سایر 40 KG
26 0403 دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
27 040310 ـ ماست:
28 04031010 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 5 KG
29 04031090 ـ ـ ـ سایر 32 KG
30 040390 ـ سایر:
31 04039010 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 5 KG
32 04039090 ـ ـ ـ سایر 55 KG
33 0404 آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
34 04041000 ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده 32 KG
35 04049000 ـ سایر 32 KG
36 0405 کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)
37 040510 ـ کره:
38 04051010 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر 55 KG
39 04051020 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم 5 KG
40 04052000 ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان 32 KG
41 04059000 ـ سایر 32 KG
42 0406 پنیر و کشک.
43 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 55 KG
44 04062000 ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع 55 KG
45 04063000 ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده 55 KG
46 04064000 ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti) 55 KG
47 04069000 ـ سایر پنیرها 55 KG
48 0407 تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده
49 ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی:
50 040711 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
51 ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:
52 04071111 ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 15 KG
53 04071112 ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF 5 KG
54 04071113 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی 5 KG
55 04071114 ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی 5 KG
56 04071115 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار 5 KG
57 04071116 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار 5 KG
58 04071117 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد 5 KG
59 04071118 ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی 5 KG
60 04071119 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار 5 KG
61 04071190 ـ ـ ـ سایر:
62 04071191 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد 5 KG
63 04071199 ـ ـ ـ ـ سایر 5 KG
64 04071900 ـ ـ سایر 5 KG
65 ـ سایر تخم‌های تازه:
66 040721 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
67 04072110 ـ ـ ـ تخم خوراکی 4 KG
68 04072190 ـ ـ ـ سایر 55 KG
69 04072900 ـ ـ سایر 55 KG
70 04079000 ـ سایر 55 KG
71 0408 تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
72 ـ زرده تخم:
73 04081100 ـ ـ خشک‌کرده 15 KG
74 04081900 ـ ـ سایر 55 KG
75 ـ سایر:
76 04089100 ـ ـ خشک کرده 15 KG
77 04089900 ـ ـ سایر 40 KG
78 04090000 عسل طبیعی 55 KG
79 0410 محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
80 04100010 ـ ـ ـ ژله رویال، زنبور عسل 55 KG
81 04100020 — بره موم 32 KG
82 04100030 — زهر زنبور عسل 32 KG
83 04100090 ـ ـ ـ سایر 55 KG

نئوفارم

سایت نئوفارم با هدف افزایش دانش در زمینه صادرات و واردات کالا در سال 1399 ایجاد شده است . جهت هماهنگی برای تبلیغات شرکت بازرگانی خود به صفحه " تبلیغات در نئوفارم " مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا