3. تعرفه گمرکی ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

تعرفه گمرکی ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

قسمت اول – فصل سوم

 

یادداشت.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – پستاندارن مشمول شماره 06 01:

ب – گوشت پستانداران مشمول شماره 06 01 (شماره‌های 08 02 یا 10 02):

 ج – ماهی‌ (از جمله جگر، تخم و منی)، قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، مرده که نوعا یا به حالتی که عرضه می‌شود برای خوراک انسان قابل مصرف نباشد (فصل 5): آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه ( pellets) ماهی‌ها یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان (شماره 01 23): یا

2 – در این فصل واژه «به هم فشرده به شکل حبه (pellets)» یعنی محصولاتی که به شکل استوانه، گلوله کوچک و غیره هستند که خواه مستقیما با فشار یا با افزودن یک مقدار جزئی چسباننده به هم فشرده شده باشند.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 3


1– ورود و صدور موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 – حسب مورد – است.

2 – ورود انواع ماهی برای اصلاح نژاد، تکثیر و پرورش پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی مجاز می‌باشد.

3 – ورود لارو میگو و میگوی زنده برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی مجاز می‌باشد.

4 – واردات اقلام موضوع ردیف تعرفه‌های شماره 03061500، 03061600، 03061700، 03062500 موکول به اخذ مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

5 – ورود و صدور موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‎‌باشد.

 

ردیف کد تعرفه عنوان تعرفه ورودی واحد
1 03 فصل سوم: ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
2 0301 ماهی‌های زنده.
3 ـ ماهی‌های زینتی:
4 03011100 ـ ـ آب شیرین 15 KG
5 03011900 ـ ـ سایر 15 KG
6 ـ سایر ماهی‌های زنده:
7 030191 ـ ـ ‌قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
8 03019110 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش 5 KG
9 03019120 ـ ـ ـ تخم چشم‌زده 5 KG
10 03019190 ـ ـ ـ‌ سایر 32 KG
11 03019200 ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 26 KG
12 030193 ـ ـ ماهی های کپور (گونه های سیپرینوس، گونه های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه های هیپوفتالمیچیتس، گونه های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونه های مگالوبراما)
13 03019310 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش 5 KG
14 03019920 — تخم و لارو بچه ماهی 5 KG
15 03019390 ـ ـ ـ سایر 32 KG
16 03019400 ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 5 KG
17 03019500 ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب (thunnus maccoyii) 5 KG
18 030199 ـ ـ سایر:
19 03019910 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش 5 KG
20 03019920 ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی 5 KG
21 03019990 ـ ـ ـ سایر 55 KG
22 0302 ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304
23 – ماهی آزاد، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030291 تا 030299 :
24 03021100 — قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 40 KG
25 03021300 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) 26 KG
26 03021400 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب. 26 KG
27 03021900 ـ ـ سایر 26 KG
28 ـ ماهی های پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030291 تا 030299:
29 03022100 ـ ـ هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis) 26 KG
30 03022200 ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) 26 KG
31 03022300 ـ ـ کفشک ماهیان (گونه Solea ) 26 KG
32 03022400 ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما) 26 KG
33 03022900 — سایر 5 KG
34 ـ ماهی های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030291 تا 030299:
35 03023100 ـ ـ آلباکور 10 KG
36 03023200 ـ ـ یلوفین 10 KG
37 03023300 ـ ـ‌ اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه 5 KG
38 03023400 ـ ـ بیگ آی 10 KG
39 03023500 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 10 KG
40 03023600 ـ ـ تن بلوفین جنوب 10 KG
41 03023900 ـ ـ سایر 5 KG
42 0
43 03024100 — شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 KG
44 03024200 — ماهی آنچوی. 5 KG
45 03024300 — ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus) 5 KG
46 030244 ـ ـ ماهی مکرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)
47 03024410 ـ ـ ـ بلومکرل 26 KG
48 03024490 ـ ـ ـ سایر 15 KG
49 03024500 ـ ـ جک و هورس مکرل 26 KG
50 03024600 ـ ـ کوبیا 5 KG
51 03024700 ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 5 KG
52 03024900 ـ ـ سایر 5 KG
53 ـ ماهی از خانواده های برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030291 تا 030299:
54 03025100 — ماهی کاد 5 KG
55 03025200 — ماهی هاد داک 5 KG
56 03025300 — زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) 5 KG
57 03025400 — ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) 5 KG
58 03025500 — زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما) 5 KG
59 03025600 — ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 5 KG
60 03025900 — سایر 5 KG
61 0
62 03027100 ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.) 55 KG
63 03027200 ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) 40 KG
64 03027300 ـ ـ ماهی های کپور (گونه های سیپرینوس، گونه های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه های هیپوفتالمیچیتس، گونه های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه های مگالوبراما) 40 KG
65 03027400 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 26 KG
66 03027900 ـ ـ سایر 26 KG
67 ـ سایر ماهی ها، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030291 تا 030299:
68 03028100 ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها 40 KG
69 03028200 ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 40 KG
70 03028300 ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.) 40 KG
71 03028400 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) 32 KG
72 03028500 ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) 20 KG
73 03028900 ـ ـ سایر 26 KG
74 – جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
75 03029100 ـ ـ جگر، تخم و منی 5 KG
76 03029200 ـ ـ باله های کوسه 55 KG
77 03029900 ـ ـ سایر 55 KG
78 0303 ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 03/04 .
79 – ماهی آزاد، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
80 03031100 ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا 20 KG
81 03031200 ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 26 KG
82 03031300 ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) 5 KG
83 03031400 ـ ـ ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 55 KG
84 03031900 ـ ـ‌ سایر 32 KG
85 0
86 03032300 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.) 55 KG
87 03032400 ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 55 KG
88 03032500 ـ ـ ماهی های کپور (گونه های سیپرینوس، گونه های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه های هیپوفتالمیچیتس، گونه های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه های مگالوبراما) 55 KG
89 03032600 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) 26 KG
90 03032900 ـ ـ سایر 32 KG
91 ـ ماهی های پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399 :
92 03033100 ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 20 KG
93 03033200 ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) 20 KG
94 03033300 ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea) 26 KG
95 03033400 ـ ـ ماهی های توربوت (پستا ماکسیما) 20 KG
96 03033900 ـ ـ سایر 5 KG
97 ـ ماهی های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
98 03034100 ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga) 15 KG
99 03034200 ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares) 5 KG
100 03034300 ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه 5 KG
101 03034400 ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus) 5 KG
102 03034500 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 20 KG
103 03034600 ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) 15 KG
104 03034900 ـ ـ سایر 5 KG
105 0
106 03035100 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii) 5 KG
107 03035300 ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus) 26 KG
108 030354 ـ ـ ماهی مکرل : (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)
109 03035410 ـ ـ ـ بلو مکرل 5 KG
110 03035490 ـ ـ ـ سایر 5 KG
111 03035500 ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp) 32 KG
112 03035600 ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum) 32 KG
113 03035700 ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 10 KG
114 03035900 ـ ـ سایر 5 KG
115 ـ ماهی از خانواده های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
116 03036300 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 5 KG
117 03036400 ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus) 5 KG
118 03036500 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) 26 KG
119 03036600 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) 5 KG
120 03036700 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما) 32 KG
121 03036800 ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 5 KG
122 03036900 ـ ـ سایر 5 KG
123 ـ سایر ماهی ها، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
124 03038100 ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها 26 KG
125 03038200 ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 55 KG
126 03038300 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 26 KG
127 03038400 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) 32 KG
128 03038900 ـ ـ سایر 5 KG
129 – جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
130 03039100 ـ ـ جگر، تخم و منی 26 KG
131 03039200 ـ ـ باله های کوسه 55 KG
132 03039900 ـ ـ سایر 55 KG
133 0304 فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
134 0
135 03043100 ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 55 KG
136 03043200 ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) 55 `KG
137 03043300 ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 40 KG
138 03043900 ـ ـ سایر 40 KG
139 ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها:
140 03044100 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho) 40 KG
141 03044200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster) 55 KG
142 03044300 ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 40 KG
143 03044400 ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae 40 KG
144 03044500 — نیزه ماهی (xiphias gladius) 40 KG
145 03044600 — ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 55 KG
146 03044700 — سگ ماهی و سایر کوسه ها 40 KG
147 03044800 — پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی ها (راجیدا) 40 KG
148 03044900 — سایر 40 KG
149 ـ سایر، تازه یا سرد شده:
150 03045100 0 40 KG
151 03045200 ـ ـ ماهی آزاد 40 KG
152 03045300 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae 40 KG
153 03045400 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius) 40 KG
154 03045500 ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 55 KG
155 03045600 — سگ ماهی و سایر کوسه ها 40 KG
156 03045700 — پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی ها (راجیدا) 40 KG
157 03045900 ـ ـ سایر 40 KG
158 0
159 03046100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 55 KG
160 03046200 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) 55 KG
161 03046300 ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 26 KG
162 03046900 ـ ـ سایر 26 KG
163 ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های: Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
164 03047100 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 26 KG
165 03047200 ـ ـ ماهی هادداک (Melanogrammus aeglefinus) 40 KG
166 03047300 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) 55 KG
167 03047400 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) 26 KG
168 03047500 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما ) 26 KG
169 03047900 ـ ـ سایر 40 KG
170 ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها:
171 03048100 ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho) 40 KG
172 03048200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 55 KG
173 03048300 ـ ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) 40 KG
174 03048400 ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius) 32 KG
175 03048500 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 55 KG
176 03048600 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii) 55 KG
177 03048700 ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 26 KG
178 03048800 — سگ ماهی، سایر کوسه ها، پرتوماهی ها و چهارگوش ماهی ها (راجیدا) 40 KG
179 03048900 ـ ـ سایر 40 KG
180 ـ سایر، یخ زده
181 03049100 ـ ـ شمشیرماهی 32 KG
182 03049200 ـ ـ ماهی نیش دندان 32 KG
183 03049300 0 40 KG
184 03049400 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما) 40 KG
185 03049500 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما) 40 KG
186 03049600 ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه ها 40 KG
187 03049700 ـ ـ پرتوماهی ها و چهارگوش ماهی ها (راجیدا) 40 KG
188 03049900 ـ ـ سایر 40 KG
189 0305 ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
190 03051000 ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان 5 KG
191 03052000 ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک 20 KG
192 ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌
193 03053100 0 10 KG
194 03053200 ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae 10 KG
195 03053900 ـ ـ سایر 10 KG
196 ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :
197 03054100 0 15 KG
198 03054200 ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 KG
199 03054300 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 55 KG
200 03054400 0 55 KG
201 03054900 ـ ـ سایر 15 KG
202 ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی:
203 03055100 ـ ـ ماهی کاد باگونه های (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 10 KG
204 03055200 0 15 KG
205 03055300 ـ ـ ماهی های از خانواده های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی های کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس) 55 KG
206 03055400 0 55 KG
207 03055900 ـ ـ سایر 20 KG
208 ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی:
209 03056100 ـ ـ شاه‌ماهی Herring)) (Clupea pallasii Clupea harengus) 10 kg
210 03056200 ـ ـ ماهی کاد با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) 10 KG
211 03056300 ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis) 15 KG
212 03056400 0 20 KG
213 03056900 ـ ـ سایر 20 KG
214 ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی:
215 03057100 ـ ـ باله کوسه 55 KG
216 03057200 ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 55 KG
217 03057900 ـ ـ سایر 55 KG
218 0306 0
219 ـ یخ‌زده:
220 03061100 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه Jasus ) 20 KG
221 03061200 ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) 55 KG
222 03061400 ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه 55 KG
223 03061500 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus) 55 KG
224 03061600 ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 55 KG
225 03061700 ـ ـ سایر انواع میگو 55 KG
226 03061900 ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان 32 KG
227 ـ زنده، تازه یا سردکرده:
228 03063100 — لابستر صخره ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس، گونه های ژاسوس) 55 KG
229 03063200 — شاه میگوها (گونه های هوماروس) 32 KG
230 03063300 — خرچنگ ها 55 KG
231 03063400 — شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی کوس) 55 KG
232 030635 — میگوهای آب سرد و میگوها (گونه های پندالوس، گونه های کرنگون کرنگون):
233 03063510 — میگو مولد زنده برای تکثیر 5 KG
234 03063520 — پست لارو و میگوی زنده 10 KG
235 03063590 — سایر 55 KG
236 030636 — سایر میگوها:
237 03063610 — میگو مولد نژاد برای تکثیر 5 KG
238 03063620 — پست لارو و میگوی زنده 5 KG
239 03063690 — سایر 32 KG
240 03063900 — سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان 5 KG
241 ـ سایر:
242 03069100 — لابستر صخره ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس) 55 KG
243 03069200 — لابسترها (گونه های هوماروس) 32 KG
244 03069300 — خرچنگ ها 55 KG
245 03069400 — لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی کوس) 55 KG
246 030695 — میگوها:
247 03069510 — میگو مولد نژاد برای تکثیر 5 KG
248 03069520 — پست لارو و میگوی زنده 5 KG
249 03069590 — سایر 32 KG
250 03069900 — سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان 5 KG
251 0307 صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی.
252 ـ صدف:
253 03071100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 5 KG
254 03071200 ـ ـ منجمد 5 KG
255 03071900 ـ ـ سایر 5 KG
256 ـ حلزون همچنین حلزون ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten:
257 03072100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده 5 KG
258 03072200 ـ ـ منجمد 5 KG
259 03072900 ـ ـ سایر 5 KG
260 – صدف دو کپه‌ای (گونه perna، گونه Mytilus)
261 03073100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده 5 KG
262 03073200 ـ ـ منجمد 5 KG
263 03073900 ـ ـ سایر 5 KG
264 – گربه ماهی و ماهی مرکب:
265 03074200 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده 5 KG
266 03074300 ـ ـ منجمد 5 KG
267 03074900 ـ ـ سایر 5 KG
268 ـ اختاپوس (گونه Octopus):
269 03075100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده 10 KG
270 03075200 ـ ـ منجمد 5 KG
271 03075900 ـ ـ سایر 5 KG
272 03076000 ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن 5 KG
273 ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): :
274 03077100 ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده 26 KG
275 03077200 ـ ـ منجمد 5 KG
276 03077900 ـ ـ سایر 5 KG
277 ـ صدف (گونه های هالیوتیس) و صدف های حلزونی (گونه های استرومبوس):
278 03078100 — صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه های هالیوتیس) 26 KG
279 03078200 — صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه های استرومبوس) 26 KG
280 03078300 — صدف منجمد (گونه های هالیوتیس) 5 KG
281 03078400 — صدف های حلزونی منجمد (گونه های استرومبوس) 5 KG
282 03078700 — سایر صدف ها (گونه های هالیوتیس) 5 KG
283 03078800 — سایر صدف های حلزونی (گونه های استرومبوس) 5 KG
284 ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان:
285 03079100 ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 26 KG
286 03079200 ـ ـ منجمد 5 KG
287 03079900 ـ ـ سایر 5 KG
288 0308 0
289 ـ انواع خیار دریایی: : (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
290 03081100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 26 KG
291 03081200 ـ ـ منجمد 5 KG
292 03081900 ـ ـ سایر 5 KG
293 – توتیای دریایی (گونه های استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):
294 03082100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 26 KG
295 03082200 ـ ـ منجمد 5 KG
296 03082900 ـ ـ سایر 5 KG
297 03083000 ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 55 KG
298 03089000 ـ سایر 5 KG

 

مطالب مرتبط

فهرست