واردات رزین اپوکسی

واردات رزین اپوکسی

 

واردات رزین اپوکسی : رزین اپوکسی از خانوادۀ رزین‌های دوجزئی است که شامل «پایۀ رزینی» و «هاردنر» می‌باشد. این دو جزء باید به نسبت مشخص، بنا بر فرمولاسیون و کاربرد آن، با یکدیگر مخلوط شوند و سپس روی سطح یا قالب دلخواه استفاده شود. نمی‌خواهم وارد مباحث شیمی شوم. همین‌قدر که بتوانید دو جزء را از یکدیگر تشخیص دهید و اصول اولیۀ کار را یاد بگیرید، کفایت می‌کند.

کد تعرفه خانواده رزین اپوکسی ها ” 390730 ” می باشد .

 

آمار کلی واردات رزین اپوکسی در سال 1397

 

در سال 1397 مقدار واردات خانواده رزین اپوکسی 9926096 به ارزش دلاری 31721654 $ بوده است .

واردات رزین اپوکسی از کشورهایی نظیر جمهوری کره ، امارات ، ژاپن ، تایوان و … صورت پذیرفته است .

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بیشترین حجم واردات رزین اپوکسی را به خود اختصاص داده است .

 

جدول واردات رزین اپوکسی در سال 1397

 

1 ارمنستان 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 5,900 7,942
2 اسپانیا 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 86,421 282,557
3 آلمان 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 3,494 24,661
4 آلمان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 10,825 92,220
5 امارات متحده عربی 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 307,200 1,359,000
6 امارات متحده عربی 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 38,000 115,225
7 امارات متحده عربی 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 1,614,699 5,357,467
8 ایتالیا 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 20,000 72,552
9 ایتالیا 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 14,592 42,468
10 ایتالیا 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 358,425 1,454,988
11 بریتانیا 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 3,416 22,068
12 بلژیک 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 20,174 148,898
13 تایلند 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 13,750 41,913
14 تایلند 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 270,460 775,813
15 تایوان 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 128,000 404,152
16 تایوان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 654,300 1,959,277
17 ترکیه 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 143,314 483,761
18 ترکیه 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 196,851 699,740
19 ترکیه 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 501,520 1,677,067
20 جمهوری کره 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 165,400 494,733
21 جمهوری کره 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 3,609,717 10,596,419
22 چین 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 203,850 574,892
23 چین 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 726,316 2,000,286
24 ژاپن 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 378,690 1,230,918
25 عمان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 4,020 8,613
26 کانادا 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 11,563 117,692
27 لهستان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 478 3,256
28 هلند 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 21 2,483
29 هند 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 350,105 1,246,331

 

 

آمار کلی واردات رزین اپوکسی در سال 1398

 

بر طبق آمار سایت اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ، در سال 1398 خانواده رزین اپوکسی ها وارداتی نداشته است !

 

آمار کلی واردات رزین اپوکسی در سال 1399

 

در سال 1399 مقدار واردات خانواده رزین اپوکسی 11506964 به ارزش دلاری 34612063 $ بوده است .

واردات رزین اپوکسی از کشورهایی نظیر امارات ، چین ، کره جنوبی و … صورت پذیرفته است .

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بیشترین حجم واردات رزین اپوکسی را به خود اختصاص داده است .

 

جدول واردات رزین اپوکسی در سال 1399

 

ردیف کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن به کیلوگرم ارزش دلاری
1 اسپانیا 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 1,140 7,562
2 آلمان 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 2,681 18,308
3 آلمان 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 3,201 18,397
4 آلمان 39073030 رزین اپوکسی گرید غذائی و بهداشتی غیر از رنگ های پودری آماده و نیمه آماده 13,750 50,945
5 آلمان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 103,464 441,336
6 امارات متحده عربی 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 1,735,000 4,593,333
7 امارات متحده عربی 39073030 رزین اپوکسی گرید غذائی و بهداشتی غیر از رنگ های پودری آماده و نیمه آماده 32,500 83,722
8 امارات متحده عربی 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 2,920,802 10,086,933
9 ایتالیا 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 2,089 7,759
10 ایتالیا 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 18,000 78,225
11 ایتالیا 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 204,722 696,567
12 تایوان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 153,990 516,861
13 تایوان 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 112,000 298,938
14 ترکیه 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 10285 90,094
15 ترکیه 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 116,009 280,219
16 ترکیه 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 627,964 2,459,764
17 جمهوری آذربایجان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 96,000 373,548
18 چین 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 32,500 107,495
19 چین 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 889,575 2,166,138
20 چین 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 3,133,379 8,070,527
21 سویس 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 1,400 19,729
22 عراق 39073010 رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 82,800 473,842
23 عراق 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 251,700 862,468
24 عمان 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 15,340 72,996
25 فرانسه 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 2 972
26 کره (جنوبی) 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 13,000 35,320
27 کره (جنوبی) 39073030 رزین اپوکسی گرید غذائی و بهداشتی غیر از رنگ های پودری آماده و نیمه آماده 182,000 470,473
28 کره (جنوبی) 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 712,442 1,987,132
29 مالزی 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 26,000 77,114
30 هند 39073020 به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 5,640 16,426
31 هند 39073090 سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) 27,416 144,066

 

نمودار واردات اپوکسی رزین در سالهای 97 الی 99

 

واردات رزین اپوکسی - نمودار واردات

 

کد تعرفه ” 39073010 ” مربوط به : ” رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس flake)، یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید ”

کد تعرفه ” 39073020 ” مربوط به : ” به شکل گرانول و ?ا فلس (رزین اپوکسی)  ”

کد تعرفه ” 39073030 ” مربوط به : ” رزین اپوکسی گرید غذائی و بهداشتی غیر از رنگ های پودری آماده و نیمه آماده ”

کد تعرفه ” 39073090 ” مربوط به : ” سایررزین های اپواکسید به غیر ا ز رنگ پودری آماده و نیمه آماده (فلس وگرا نول) ”

 

منبع تمامی آمارها : tccim

مطالب مرتبط

فهرست