صادرات به آذربایجان

در این صفحه اطلاعات شرکت های مرتبط با ” صادرات به آذربایجان ” قرار گرفته است

نتیجه‌ای پیدا نشد.

صادرات به آذربایجان | صادرات به باکو

 

صادرات به آذربایجان | صادرات به باکوچنانچه نیاز به شرکت های صادرات به آذربایجان ( باکو ) را دارید ، در این صفحه می توانید به آنها دسترسی پیدا نمایید .

آمار صادرات به آذربایجان ( صادرات به باکو ) – سال 97

رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
1 1397 آستارا آذربايجان 150,589,367 $
2 1397 جلفا آذربايجان 51,541,275 $
3 1397 بيله سوار آذربايجان 42,824,259 $
4 1397 پلدشت آذربايجان 23,630,181 $
5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 23,617,727 $
6 1397 تبريز آذربايجان 16,989,566 $
7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس آذربايجان 15,122,988 $
8 1397 غرب تهران آذربايجان 14,667,418 $
9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 7,768,054 $
10 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 7,731,851 $
11 1397 اراک آذربايجان 7,428,055 $
12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 6,167,109 $
13 1397 اردبيل آذربايجان 5,105,792 $
14 1397 يزد آذربايجان 3,809,505 $
15 1397 قم آذربايجان 3,017,743 $
16 1397 مهران آذربايجان 2,972,574 $
17 1397 زنجان آذربايجان 2,509,284 $
18 1397 مشهد آذربايجان 2,328,299 $
19 1397 اروميه آذربايجان 2,325,095 $
20 1397 قزوين آذربايجان 2,300,988 $
21 1397 اصفهان آذربايجان 2,194,021 $
22 1397 اراك آذربايجان 1,998,451 $
23 1397 سمنان آذربايجان 1,568,342 $
24 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان آذربايجان 1,096,701 $
25 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آذربايجان 1,008,756 $
26 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آذربايجان 1,003,703 $
27 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آذربايجان 1,002,659 $
28 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر آذربايجان 951,201 $
29 1397 البرز(فرودگاه پيام) آذربايجان 940,239 $
30 1397 خوي آذربايجان 745,821 $
31 1397 ساري آذربايجان 738,489 $
32 1397 اينچه برون آذربايجان 555,264 $
33 1397 مراغه آذربايجان 517,450 $
34 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آذربايجان 426,161 $
35 1397 شهركرد آذربايجان 353,570 $
36 1397 بازارچه ميلک آذربايجان 334,265 $
37 1397 ساوه آذربايجان 305,832 $
38 1397 همدان آذربايجان 264,699 $
39 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آذربايجان 239,520 $
40 1397 بجنورد آذربايجان 185,282 $
41 1397 خرم آباد آذربايجان 175,007 $
42 1397 شهرکرد آذربايجان 174,050 $
43 1397 اميرآباد آذربايجان 171,751 $
44 1397 زاهدان آذربايجان 140,783 $
45 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آذربايجان 139,849 $
46 1397 بناب آذربايجان 114,900 $
47 1397 بيرجند آذربايجان 112,227 $
48 1397 كرمان آذربايجان 91,524 $
49 1397 بازرگان آذربايجان 65,018 $
50 1397 كرمانشاه آذربايجان 60,045 $
51 1397 کرمانشاه آذربايجان 59,768 $
52 1397 ملاير آذربايجان 58,047 $
53 1397 بندر امیرآباد آذربايجان 55,022 $
54 1397 مهاباد آذربايجان 53,646 $
55 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آذربايجان 45,316 $
56 1397 منطقه ویژه ایرانیان – زرندیه آذربايجان 37,565 $
57 1397 آبادان آذربايجان 33,284 $
58 1397 اهواز آذربايجان 26,584 $
59 1397 نوردوز آذربايجان 14,551 $
60 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) آذربايجان 11,250 $
61 1397 کرمان آذربايجان 7,620 $
62 1397 شهيد باهنر آذربايجان 4,975 $
مجموع ارزش دلاري: 410,530,337 $
وزن: 823,749,539 kg

آمار صادرات به آذربایجان ( صادرات به باکو ) – سال 98

فاقد آمار

آمار صادرات به آذربایجان ( صادرات به باکو ) – سال 99

رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
1 1399 آستارا جمهوري آذربايجان 120,714,951 $
2 1399 بيله سوار جمهوري آذربايجان 40,474,793 $
3 1399 جلفا جمهوري آذربايجان 23,362,118 $
4 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) جمهوري آذربايجان 21,022,397 $
5 1399 تبريز جمهوري آذربايجان 14,701,845 $
6 1399 غرب تهران جمهوري آذربايجان 14,405,491 $
7 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان جمهوري آذربايجان 10,567,572 $
8 1399 پلدشت جمهوري آذربايجان 6,696,149 $
9 1399 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري آذربايجان 6,558,623 $
10 1399 اراک جمهوري آذربايجان 6,418,698 $
11 1399 قزوين جمهوري آذربايجان 4,865,564 $
12 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جمهوري آذربايجان 4,771,088 $
13 1399 يزد جمهوري آذربايجان 4,415,851 $
14 1399 بناب جمهوري آذربايجان 2,588,361 $
15 1399 اصفهان جمهوري آذربايجان 2,501,833 $
16 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) جمهوري آذربايجان 2,459,046 $
17 1399 مهران جمهوري آذربايجان 2,112,461 $
18 1399 مراغه جمهوري آذربايجان 2,009,929 $
19 1399 قم جمهوري آذربايجان 1,842,955 $
20 1399 اردبيل جمهوري آذربايجان 1,829,974 $
21 1399 مشهد جمهوري آذربايجان 1,689,837 $
22 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه جمهوري آذربايجان 1,473,170 $
23 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر جمهوري آذربايجان 1,469,729 $
24 1399 سمنان جمهوري آذربايجان 1,177,254 $
25 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام جمهوري آذربايجان 1,101,801 $
26 1399 کاشان جمهوري آذربايجان 940,591 $
27 1399 زنجان جمهوري آذربايجان 904,944 $
28 1399 اروميه جمهوري آذربايجان 845,619 $
29 1399 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري آذربايجان 646,246 $
30 1399 منطقه آزاد تجاري اروند – آبادان جمهوري آذربايجان 297,134 $
31 1399 فولاد مبارکه جمهوري آذربايجان 287,598 $
32 1399 شهرکرد جمهوري آذربايجان 272,954 $
33 1399 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) جمهوري آذربايجان 267,624 $
34 1399 ساري جمهوري آذربايجان 235,627 $
35 1399 بازرگان جمهوري آذربايجان 190,478 $
36 1399 خرم آباد جمهوري آذربايجان 165,634 $
37 1399 اينچه برون جمهوري آذربايجان 140,904 $
38 1399 بجنورد جمهوري آذربايجان 135,093 $
39 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري آذربايجان 119,037 $
40 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي جمهوري آذربايجان 106,721 $
41 1399 دوغارون جمهوري آذربايجان 105,252 $
42 1399 ذوب آهن جمهوري آذربايجان 102,632 $
43 1399 بيرجند جمهوري آذربايجان 55,782 $
44 1399 تهران جمهوري آذربايجان 55,057 $
45 1399 15401 جمهوري آذربايجان 53,324 $
46 1399 زاهدان جمهوري آذربايجان 50,940 $
47 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان جمهوري آذربايجان 48,884 $
48 1399 شهيد باهنر جمهوري آذربايجان 32,560 $
49 1399 همدان جمهوري آذربايجان 30,186 $
50 1399 منطقه ويژه دوغارون جمهوري آذربايجان 23,157 $
51 1399 اهواز جمهوري آذربايجان 15,500 $
52 1399 فريدون کنار جمهوري آذربايجان 15,372 $
53 1399 خوي جمهوري آذربايجان 11,835 $
54 1399 منطقه آزاد تجاري اروند – خرمشهر جمهوري آذربايجان 9,000 $
55 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان جمهوري آذربايجان 8,468 $
56 1399 سنندج جمهوري آذربايجان 3,262 $
57 1399 کرمانشاه جمهوري آذربايجان 2,967 $
مجموع ارزش دلاري: 307,411,872 $
وزن: 714,901,982 kg

ثبت مشخصات شرکت خود در نئوفارم

همین حالا مشخصات شرکت خود را در نئوفارم ثبت کنید تا مخاطبین خود را افزایش دهید !

فهرست