قسمت اول تعرفه های گمرکی ( حیوانات زنده – محصولات حیوانی )

1 – در این قسمت هر ذکری از جنس یا گونه خاصی از یک حیوان ، جز در مواردی که مقررات مغایری باشد ، در مورد نتایج آنها نیز قابل اجراست.

2 – هر ذکری از محصولات ” خشک کرده ” یا ” خشک شده ” در این نمانکلاتور جز در مواردی که مقررات مغایری باشد. شامل محصولات آب گرفته، تبخیر شده یا خشک شده در اثر برودت نیز می شود .

دکمه بازگشت به بالا